Egzekucja z nieruchomości

W tutejszej kancelarii prowadzimy egzekucję z nieruchomości położonych w Warszawie na terenie dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów.

 

W egzekucji z nieruchomości właściwym miejscowo jest komornik działający przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona, nawet jeśli nieruchomość nie jest położona w jego rewirze. Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela (art. 921 § 1 i § 2 zd. 1). Kwestia związania komornika wyborem dokonanym przez wierzyciela oraz zagadnienie, czy prawo wyboru komornika jest aktualne w egzekucji z nieruchomości - nie mogą już budzić wątpliwości w świetle obecnego brzmienia art. 921 oraz art. 8 ust. 1 i 5 u.kom.sąd. w brzmieniu nadanym ustawą z 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 112, poz. 769 ze zm.). Przysługujące wierzycielowi prawo wyboru komornika ograniczone jest do komorników działających w obrębie właściwości sądu rejonowego, w istocie jest to zatem wybór ograniczony do określonego rewiru komorniczego (komornika działającego w danym rewirze). Do wyboru organu egzekucyjnego w egzekucji z nieruchomości stosuje się wyłącznie art. 921 § 1 (por. A. Barańska, Egzekucja sądowa z nieruchomości po nowelizacji z dnia 2 lipca 2004 r., s. 5).

 


 

 

Wniosek (odpowiednio: żądanie, zarządzenie, polecenie) o wszczęcie egzekucji z nieruchomości powinien odpowiadać wymaganiom przewidzianym w art. 797kpc.

We wniosku należy dokładnie określić nieruchomość,

- wskazać jej przeznaczenie oraz

- dokładny adres,

- numer księgi wieczystej, a jeżeli nieruchomość nie ma księgi wieczystej - zaświadczenie sądu wystawione na podstawie zbioru dokumentów, wskazujące właściciela i wykaz obciążeń ujawnionych w zbiorze dokumentów.

 


 

W doktrynie słusznie podkreśla się, że wprawdzie ustawodawca przewidział obowiązek złożenia odpisu z księgi wieczystej oraz wskazania uczestników postępowania dopiero przy wniosku o dokonanie opisu i oszacowania (art. 943), jednak, zważywszy na cel egzekucji i względy praktyczne, należy przyjąć, że do wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości należy także dołączyć odpis z księgi wieczystej, a ponadto wskazać uczestników postępowania. Za taką interpretacją przemawiają uregulowania przyjęte w art. 126 § 1 w zw. z art. 13 § 2 i art. 805 k.p.c., a także § 123 ust. 1 rozp.czyn.kom., który zobowiązuje komornika do zawiadomienia o wszczęciu egzekucji wszystkich uczestników postępowania (J. Świeczkowski, w: Z. Szczurek, Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, s. 541).

 


 

Etapy egzekucji z nieruchomości:

                    zajęcie

                    opis i oszacowanie

                    sprzedaż w drodze licytacji publicznej pod nadzorem sędziego

                    przybicie

                    przysądzenie własności

                    podział sumy uzyskanej z egzekucji