Kancelaria

Nadrzędna kategoria: ROOT

 


 

Zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji obszarem działania mojej kancelarii jest obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie tj. następujące dzielnice: Mokotów, Ursynów, Wilanów.

Na terenie dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów komornicy działający w obrębie właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie mają wyłączność egzekucji z nieruchomości.


 

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.  

Przewidziane w ust. 5 art. 8 prawo wyboru komornika na terytorium całego kraju nie dotyczy spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W sprawach tych wierzycielowi przysługuje prawo wyboru komornika w granicach określonych w art. 921 k.p.c.


 

Ustawa nie przewiduje innych ograniczeń przedmiotowych prawa wyboru komornika. W związku z tym prawo to jest również aktualne w egzekucji świadczeń niepieniężnych, należącej do komornika, np. w egzekucji wydania rzeczy ruchomej (art. 1041 k.p.c.), wydania nieruchomości, statku albo opróżnienia pomieszczenia (art. 1046 k.p.c.). Tak również Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z 18 kwietnia 2000 r., III CZP 5/2000, LexPolonica nr 345193 (OSP 2000, nr 11, poz. 165).


 

Z art. 8 ust. 7 wynika, że prawo wyboru komornika przysługuje wierzycielowi w sprawach o egzekucję, zabezpieczenie i dokonanie innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań. (R. Kuźnicki, Ustawa…, s. 77; Z. Knypl, Z. Merchel, J. Treder, Ustawa o komornikach…, s. 31). 

.

Komornik Sądowy dla Warszawy Mokotowa - Olga Rogalska Karakula