Spis inwentarza

Sporządzenie spisu inwentarza przez komornika jest przewidziane w art. 635 § 4 k.p.c. w związku z wykonaniem postanowienia sądu o spisie inwentarza. Według § 1 ust. 5 rozp.z.s. postanowienie o sporządzeniu inwentarza, którego wykonanie sąd zlecił komornikowi, powinno być zaopatrzone we wzmiankę o jego wykonalności. 

Postanowienie o spisaniu inwentarza z urzędu następuje w dwu wypadkach:

- gdy złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był przedtem sporządzony (art. 644 kpc), oraz

- gdy sąd ustanowił kuratora dla zarządu spadku nieobjętego, jeżeli oczywiście inwentarz nie był przedtem spisany.

Spis inwentarza zmierza do ustalenia składu i wartości całego spadku. Obejmuje on zatem zarówno aktywa (stan czynny), jak i pasywa (stan bierny) spadku. Celem sporządzenia spisu jest także ograniczenie odpowiedzialności spadkobierców za długi spadku. Przy sporządzaniu spisu inwentarza stosuje się odpowiednio art. 947-949 kpc. Do spisu wciąga się majątek oraz długi spadkodawcy z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu oraz wysokości długu. W spisie wykazuje się także wartość czystego spadku, z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. W razie potrzeby wciągnięcia do spisu rzeczy znajdujących się w okręgu innego sądu, sąd spadku może zwrócić się o dokonanie potrzebnych czynności do sądu rejonowego, w którego okręgu rzeczy się znajdują.

Do obowiązków spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, należy spłacenie długów ujawnionych w inwentarzu oraz innych mu znanych. Spadkobierca, który na spłatę takich długów wyczerpał sumę odpowiadającą wartości stanu czynnego spadku, zwalnia się od odpowiedzialności wobec nieznanych mu wierzycieli.