Wnioski

 

WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA

 Wniosek egzekucyjny ->  Pobierz wniosek (pdf)  

 WAŻNE: Wniosek należy czytelnie podpisać, imieniem i nazwiskiem .

Wierzyciel będący osobą prawną musi do wniosku dołączyć odpis KRS.

Do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego.

 


 

Wierzyciel -   należy wskazać swoje dane adresowe, numer rachunku bankowego na który przekazać wyegzekwowane należności

Dłużnik - należy wpisać imię nazwisko /nazwę firmy - od kogo chcemy aby komornik wyegzekwował należności . Podstawowe dane to miejsce zamieszkania, zameldowania, zarejestrowania spółki. Ponadto dane identyfikacyjne dłużnika , które znacznie ułatwiają jego weryfikację i wpływają znacząco na czas egzekucji Pesel, NIP, REGON, imiona rodziców.

Tytuł wykonawczy – należy wpisać nazwę tytułu, organ który go wydał i datę wydania, sygnaturę akt sądowych.

Roszczenie- należy dokładnie określić kwotę należności głównej jaką komornik ma wyegzekwować. Ewentualnie odsetki jeżeli zostały zasądzone w tytule i datę od jakiej należy je naliczyć.  Oraz koszty poboczne: koszty zastępstwa prawnego, koszty postępowania sądowego, koszty postępowania klauzulowego.

Kwota wskazana przez wierzyciela we wniosku egzekucyjnym nie może być wyższa niż orzeczona w tytule.

 


 

Sposoby egzekucji:

- Ruchomości

- Wynagrodzenie za pracę- miejsce zakładu pracy, nazwa, adres siedziby.

- Rachunek bankowy- nazwa banku.

- Wierzytelności- z jakiego tytułu.

- Prawa majątkowe

- Nieruchomości  na terenie dzielnic URSYNÓW, MOKOTÓW, WILANÓW. We wniosku należy dokładnie określić nieruchomość, wskazać jej przeznaczenie oraz dokładny adres, numer księgi wieczystej, a jeżeli nieruchomość nie ma księgi wieczystej - zaświadczenie sądu wystawione na podstawie zbioru dokumentów, wskazujące właściciela i wykaz obciążeń ujawnionych w zbiorze dokumentów. 

 


 

Poszukiwanie Majątku

Zgodnie z art. 797 1. Kpc wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.

 

Komornik wzywa wierzyciela do uiszczenia zaliczki na wydatki gotówkowe poniesione w toku egzekucji. Uiszczone przez wierzyciela zaliczki na wydatki gotówkowe podlegają zwrotowi  wierzycielowi razem z wyegzekwowaną należnością (zgodnie z art. 770 k.p.c. ).

.

Komornik Sądowy dla Warszawy Mokotowa - Olga Rogalska Karakula                                                                      .