Wszczęcie egzekucji

 

Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego dochodzi w chwili złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji lub złożenia polecenia wszczęcia egzekucji z urzędu. Zgodnie z art. 776 kpc podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wierzyciel obowiązany jest wskazać świadczenie podlegające wyegzekwowaniu oraz sposób przeprowadzenia egzekucji, w zakresie bowiem tych elementów wniosku organ egzekucyjny jest związany (szerzej por. uwagi do art. 797). Należy dołączyć oryginalny tytuł wykonawczy. Niedołączenie tytułu stanowi brak formalny wniosku (szerzej por. uwagi do art. 797). 

Ponadto zgodnie z art. 799. § 1kpc  wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika. 

Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.( art. 803 kpc )