Zasada zwrotu kosztów

Na koszty postępowania egzekucyjnego składają się opłaty i wydatki poniesione przez komornika oraz należności wierzyciela (jego pełnomocnika).

W postępowaniu egzekucyjnym obowiązują trzy zasady zwrotu kosztów:

1) zasada odpowiedzialności dłużnika za koszty postępowania egzekucyjnego,

2) zasada zwrotu wierzycielowi kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji,

3) zasada unifikacji kosztów, tj. ściągania kosztów wraz z egzekwowanym świadczeniem.